La ciutat de Manresa a les Corts Generals de Catalunya

Les Corts Generals de Catalunya era la reunió (sempre en una ciutat o vila reial) que mantenien el rei de la Corona d’Aragó i els tres estaments que tenien dret de representació en aquest acte (braç eclesiàstic, braç militar i braç reial o popular) amb la finalitat de tractar qualsevol tema relatiu al Principat. Per fer servir el llenguatge del cèlebre jurisconsult manresà Lluís de Peguera de finals del segle XVI, les Corts Generals de Catalunya se diu la convocatio y congregatio dels tres braços y staments de tota la provincia de Catalunya; és à saber del Ecclesiastich, Militar, y Reial, feta per lo senyor Rey en lo lloch per ell destinat y députat, pera tractar, y disposar sobre lo stat y reformatio de la terra; y pera fer y stablir en ella leys necessàries y convenients à la custodia, govern, y quietut de dita Provincia(1).

Continua llegint

Anuncis